Đoàn Andrê Phú Yên

Tiểu Sử Đoàn: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên thuộc địa phận Syracuse New York Liên Đoàn Phaolô Hạnh Hoa Kỳ, và xứ Đoàn đã chọn Thánh Anrê Phú Yên làm bổn mạnh. Đoàn được thành lập vào ngày 5 tháng 10 năm 2008, hiện nay đang sinh hoạt và hoạt động dưới sự dạy dỗ của Cha Tuyên Uý Giacobê Trần Thiên Ân. Đoàn Anrê Phú Yên tổng cộng 31 đoàn sinh, 3 Huynh Trưởng, và dự Trưởng đang học tập và huấn luyện trở thành Huynh Trưởng. Mục đích của Đoàn dạy dỗ và các em sống đúng với 4 khẩu hiệu; Cầu Nguyện, Ước Lê, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ, và hướng dẫn các em theo Phong Thiếu Nhi Thánh Thể để giúp các em thăng tiến đời sống tâm linh, biết luôn luôn Tôn Thờ và yêu mến Bí Tích Thánh Thể. Đoàn sinh hoạt vào mỗi Thứ Bảy lúc 1:30 – 3:30pm ở Our Lady Of Pompei 31 Ash Street, Syracuse New York, mỗi đầu tháng Đoàn có giờ Chầu Thánh Thế.

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 10:30PM – 12:15PM
Địa Điểm: Our Lady of Pompei, 301 Ash Street, Syracuse, NY

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
LM Gioan Nguyễn Tươi
Trưởng Theresa Phạm Mai Hân
Trưởng Anna Lê Khuyết
Trưởng Giuse Đinh Khánh
Trưởng Giusee Chu Thanh Tuấn
Trưởng Josephine Phan Thoa
jbvantuoi@yahoo.com
maihan8@gmail.com
nuhong08@yahoo.com
kdpa777@gmail.com
chu663@gmail.com
thoap.2009@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt:

12046752_1304854069543012_4420263957666631525_n