Đoàn Thánh Bernadette

Tiểu Sử Đoàn: Thành lập ngày 6 tháng 6 năm 2010

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 10:00 am – 11:00 am
Địa Điểm: Saint Bernadette – Randolph, MA

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Anthony Phong Bui
Phanxicô Savie Phạm Mathew
Teresa Marie Trần Linda
Dymphna Phạm Vivi

 


mvpham9393@gmail.com
lindahungvyvu@gmail.com
vivip2356@yahoo.com

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt: