Đoàn Thánh Bernadette

Tiểu Sử Đoàn: Thành lập ngày 6 tháng 6 năm 2010

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 10:00 am – 11:00 am
Địa Điểm: Saint Bernadette – Randolph, MA

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Anthony Lê Hoàng
Trưởng Matthew Phạm Matthew
Trưởng Philip Vũ Paul

Trưởng Dymphna Phạm Vivi
Trần Linda

hoangboston@yahoo.com
mvpham9393@gmail.com
paul.tran.vu@gmail.com

vivip2356@yahoo.com
lindahungvyvu@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt: