Đoàn Gioan Phaolo II

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 11:30AM – 12:45PM
Địa Điểm: Our Lady of Czestochowa – 857 Hamilton Blvd. South Plainfield, NJ

Tuyên Úy Đoàn
Tân Trợ Uý
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Phó Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
L.M. Phêrô Trần Việt Hùng
Maria Goretti Nguyễn Minh Duyên
Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo
Gioan Baotixita Nguyễn Nam
Têrêsa Trần Ngọc Họa My
Maria Trần Mai Nadia
Ana Nguyễn Vũ Yến Nhi

petertran000@gmail.com
duien9@gmail.com
thaon88@gmail.com
namchuongdai@yahoo.com
my.h.n.tran@gmail.com
dawnlite.tran3@gmail.com
nhinguyen6877@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt: