Đoàn Kitô Vua

Tiểu Sử Đoàn: Soon to come!

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 2 – 3:30 PM
Địa Điểm: St. Clement Parish, 64 Warner St. Medford, MA

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ Quỹ
LM Phanxicô Phạm Đức Huy
Trưởng Phaolô Nguyễn Thái Tôn
Trưởng Giuse Trần Thanh Larry
Trưởng Maria Lê Thị Phước
Trưởng Maria Lê Thị Hoài Phương
Trưởng Maria Trần Thị Thu Tuyền
fpham19@bostonclergy.org
anguyen63093@gmail.com
larrytran1993@gmail.com
phuoclechelsea@gmail.com
phuongle699@yahoo.com
thutuyen2212@yahoo.com