Samaritanô 67 – Bài Hậu Sa Mạc

Kính chào qúy sa mạc sinh Samaritanô 67. Sau đây là những thư thông báo Bài Hậu Sa Mạc Samaritanô 67.

Tiếng Việt : Bài Hậu Sa Mạc

Tiếng Anh: Post Camp Assignment

Đơn Hoàn Tất Sa Mạc

Thời Hạn:  Xin gởi bài hậu sa mạc đến Tr. Matta Trần Bảo Hạnh, Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn, tại bhtran88@gmail.com trước ngày 7 Tháng 6 năm 2020.