Samaritanô 67 Pre-camp Assignment

BÀI TIỀN SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ TÁ

AΩ – Suy Gẫm Phúc Âm Thánh Luca, 10: 25-37

25 Và này một luật sĩ đã chỗi dậy, và muốn thử Ngài thì nói: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời làm cơ nghiệp?” 26 Nhưng Ngài nói cùng người ấy: “Trong Lề luật đã viết gì? ông đọc làm sao?” 27 Ðáp lại người ấy nói: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi, và hết trí khôn ngươi, và đồng loại ngươi như chính mình”. 28 Ngài nói với người ấy: “Ông đã trả lời cách chí lý. Hãy làm thế và sẽ được sống”.

29 Người ấy muốn biện chính cho mình thì nói cùng Ðức Yêsu: “Nhưng ai là đồng loại của tôi?” 30 Tiếp lời, Ðức Yêsu nói: “Người kia từ Yerusalem xuống Yêricô, và đã sa vào ổ cướp; chúng lột hết áo xống và đánh nhừ tử người ấy, đoạn chúng bỏ mặc người ấy nữa sống nữa chết mà đi mất. 31 Tình cờ, một tư tế nọ cũng xuống theo con đường ấy, nhưng thấy người kia, ông tránh một bên mà đi qua. 32 Cũng vậy một Lêvit đến nơi, thấy thế cũng tránh một bên mà đi qua. 33 Một người Samari nọ, nhân đi qua đường, cũng đến nơi ấy, thấy thế thì chạnh lòng thương, 34 tiến lại mà ràng buộc thương tích người ấy, sau khi đã đổ dầu và rượu; đoạn vực người ấy lên lừa của mình mà đưa đến quán trọ, và săn sóc người ấy. 35 Sáng hôm sau, rút hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo: “Ông hãy săn sóc người ấy, và phải tiêu pha gì thêm, thì chính tôi, vòng về, tôi sẽ trả ông”. 36 Vậy theo ý ông, thì ai trong ba người ấy đã nên đồng loại của người sa vào ổ cướp?” 37 Ông ấy đáp: “Kẻ đã xử nhân nghĩa với người ấy”. Ðức Yêsu nói với ông: “Cả ông nữa, hãy đi và làm như thế!”

AΩ – Contemplate Gospel Luke 10: 25-37

25 On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. “Teacher,” he asked, “what must I do to inherit eternal life?”
26 “What is written in the Law?” he replied. “How do you read it?”
27 He answered, “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind’; and, ‘Love your neighbor as yourself.’”
28 “You have answered correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.”
29 But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, “And who is my neighbor?”
30 In reply Jesus said: “A man was going down from Jerusalem to Jericho, when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. 31 A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. 32 So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. 33 But a Samaritan, as he traveled, came where the man was; and when he saw him, he took pity on him. 34 He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him. 35 The next day he took out two denarii[c] and gave them to the innkeeper. ‘Look after him,’ he said, ‘and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.’
36 “Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?”
37 The expert in the law replied, “The one who had mercy on him.”
Jesus told him, “Go and do likewise.”

AΩ – Tham khảo nội quy PT TNTTVN/HK

BẢN CHẤT

Điều 1: Nguồn Gốc và Danh Xưng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể, là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, dành cho tuổi trẻ do linh mục Bessières Dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1915 theo tinh thần Thông Điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu lễ sớm. Bốn khẩu hiệu truyền thống của Nghĩa Binh Thánh Thể là: Cầu Nguyện và Tông Đồ (rút ra từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện), Thánh Thể (năng rước lễ theo thông điệp của Đức Piô X) và Hy Sinh (dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, hiến thân bảo vệ Hội Thánh).

Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) thành lập đầu tiên năm 1929 tại trường Thầy Dòng “École Puginier” ở Hà Nội, mang mục đích thuần tuý đạo đức.  Qua thời gian hoạt động phát triển ở khắp các giáo phận, Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra Bản Nội Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964, đổi danh xưng thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích giáo dục giới trẻ. Trước đà tiến không ngừng của Phong Trào và để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới trẻ ngày càng hữu hiệu hơn, một bản Nội Quy mới cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được ra đời, do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y vào tháng 1 năm 1971.

Sau năm 1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nẩy mầm phát triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo người Việt tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu… Nay tại Hoa Kỳ, Phong Trào được mang danh xưng là:
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ
(PT/TNTT/VN/HK)

AΩ – Hành Trang Cá Nhân

Đồng Phục TN (áo trắng, quần xanh biển đậm, giày trắng/đen) — VEYM uniform (TNTT shirt, navy blue pant/skirt, white/black tennis shoe)
Bút, và giấy viết – Pen and paper/notebook
Thánh Kinh — Bible
Túi Ngủ — Sleeping Bag
Đồ dùng cá nhân – Personal hygiene stuffs
Tinh Thần Học Hỏi & Phục Vụ – Service and Learning Spirit

 

PDF Printable Version:  BaiTienSaMac.Samaritano.67