Đoàn Tôma Thiện (MA) (Inactive)

Tiểu Sử Đoàn: Thành lập tháng 6 năm 1999

Ngày Giờ Sinh Hoạt: Sunday 3:00PM – 4:30PM
Địa Điểm: Sacred Heart Church, East Boston, MA

Tuyên Úy Đoàn
Đoàn Trưởng
Phó Quản Trị
Phó Nghiên Huấn
Thư Ký
Thủ QuỹL.M. Wayne Belschner
Trưởng Đaminh Nguyễn Chu Huy Hậu
Trưởng Phêrô Trần Quang Hiếu
Trưởng Phêrô Mai Peter
Trưởng Phêrô Trần Peter
Trưởng Emma Nguyễn Chu Huy HòaN/A
hau.chu.nguyen@gmail.com
hqtran85@gmail.com
petermai92@gmail.com
kabloom89@gmail.com
huyhoa87@gmail.com

Hình Ảnh Sinh Hoạt: